NCERT Solutions for Class 9 Sanskrit Notes

NCERT Solutions for Class 9 Sanskrit Notes

NCERT Solutions for Class 9 Sanskrit Shemushi शेमुषी भाग 1 | Class 9th Sanskrit Solutions

NCERT Solutions for Class 9 Sanskrit Shemushi: Detailed, Step-by-Step NCERT Solutions for Class 9 Sanskrit Shemushi शेमुषी भाग 1 Text Book Questions and Answers solved by Expert Teachers as per NCERT (CBSE) Book guidelines. Download Now.

Class 9 Sanskrit NCERT Solutions | NCERT Class 9 Sanskrit Book Solutions Shemushi

Shemushi Sanskrit Class 9 NCERT Solutions

Here is the list of chapters for Class 9 Sanskrit (Shemushi) NCERT Textbook.

 1. Shemushi Sanskrit Class 9 Solutions Chapter 1 भारतीवसन्तगीतिः
 2. Shemushi Sanskrit Class 9 Solutions Chapter 2 स्वर्णकाकः
 3. Shemushi Sanskrit Class 9 Solutions Chapter 3 गोदोहनम्
 4. Shemushi Sanskrit Class 9 Solutions Chapter 4 कल्पतरूः
 5. Shemushi Sanskrit Class 9 Solutions Chapter 5 सूक्तिमौक्तिकम्
 6. Class 9th Sanskrit Book Chapter 6 भ्रान्तो बालः
 7. Class Ninth Sanskrit Chapter 7 प्रत्यभिज्ञानम्
 8. 9th Class Sanskrit Chapter 8 लौहतुला
 9. Sanskrit Class 9 NCERT Solutions Chapter 9 सिकतासेतुः
 10. NCERT Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 10 जटायोः शौर्यम्
 11. Class 9 Sanskrit Solutions Chapter 11 पर्यावरणम्
 12. शेमुषी संस्कृत Class 9 Solutions Chapter 12 वाडमनःप्राणस्वरूपम्

Abhyasvan Bhav Sanskrit Class 9 Solutions

Abhyasvan Bhav Sanskrit Class 9 Solutions अभ्यासवान् भव भाग 1

 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 1 अपठितावबोधनम्
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 2 पत्रम्
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 3 चित्रवर्णनम्
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 4 संवादानुच्छेदलेखनम्
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 5 रचनानुवादः
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 6 कारकोपपदविभक्तिः
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 7 सन्धिः
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 8 उपसर्गाव्ययप्रत्ययाः
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 9 समासाः
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 10 शब्दरूपाणि
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 11 धातरूपाणि
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 12 वर्णविचारः
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions परिशिष्टम् – 1
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions परिशिष्टम् – 2

NCERT Class 9 Sanskrit Grammar Book Solutions

Sanskrit Class 9 Grammar | Sanskrit Grammar Book for Class 9 CBSE Pdf

खण्डः ‘क’
अपठित-अवबोधनम्

 • अपठित-अवबोधनम्

खण्डः ‘ख’
रचनात्मक कार्यम्

 • सङ्केताधारितम् औपचारिकं अथवा अनौपचारिक पत्रम्
 • चित्रवर्णनम् अथवा अनुच्छेदलेखनम्
 • सरलवाक्यानां संस्कृत भाषायाम् अनुवाद:

खण्डः ‘ग’
अनुप्रयुक्त-व्याकरणम्

 • सन्धिः
 • शब्दरूपाणि
 • धातुरूपाणि
 • कारक उपपद विभक्ति प्रयोगा:
 • प्रत्ययाः
 • सङ्ख्या
 • उपसर्गाः

CBSE Class 9 Sanskrit Sample Paper with Solutions

 • Sample Paper of Sanskrit Class 9 Set 1
 • CBSE Class 9 Sanskrit Sample Paper Set 2
 • Class 9th Sanskrit Sample Paper Set 3

NCERT Solutions for Class 9 Sanskrit Shemushi

Shemushi Sanskrit Class 9 NCERT Solutions

Here is the list of chapters for Class 9 Sanskrit (Shemushi) NCERT Textbook.

 1. Shemushi Sanskrit Class 9 Solutions Chapter 1 भारतीवसन्तगीतिः
 2. Shemushi Sanskrit Class 9 Solutions Chapter 2 स्वर्णकाकः
 3. Shemushi Sanskrit Class 9 Solutions Chapter 3 गोदोहनम्
 4. Shemushi Sanskrit Class 9 Solutions Chapter 4 कल्पतरूः
 5. Shemushi Sanskrit Class 9 Solutions Chapter 5 सूक्तिमौक्तिकम्
 6. Class 9th Sanskrit Book Chapter 6 भ्रान्तो बालः
 7. Class Ninth Sanskrit Chapter 7 प्रत्यभिज्ञानम्
 8. 9th Class Sanskrit Chapter 8 लौहतुला
 9. Sanskrit Class 9 NCERT Solutions Chapter 9 सिकतासेतुः
 10. NCERT Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 10 जटायोः शौर्यम्
 11. Class 9 Sanskrit Solutions Chapter 11 पर्यावरणम्
 12. शेमुषी संस्कृत Class 9 Solutions Chapter 12 वाडमनःप्राणस्वरूपम्

Abhyasvan Bhav Sanskrit Class 9 Solutions

Abhyasvan Bhav Sanskrit Class 9 Solutions अभ्यासवान् भव भाग 1

 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 1 अपठितावबोधनम्
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 2 पत्रम्
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 3 चित्रवर्णनम्
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 4 संवादानुच्छेदलेखनम्
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 5 रचनानुवादः
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 6 कारकोपपदविभक्तिः
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 7 सन्धिः
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 8 उपसर्गाव्ययप्रत्ययाः
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 9 समासाः
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 10 शब्दरूपाणि
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 11 धातरूपाणि
 • Abhyasvan Bhav Class 9 Solutions Chapter 12 वर्णविचारः

NCERT Class 9 Sanskrit Grammar Book Solutions

Sanskrit Class 9 Grammar | Sanskrit Grammar Book for Class 9 CBSE Pdf

खण्डः ‘क’ अपठित-अवबोधनम्

 • अपठित – अवबोधनम्

खण्डः ‘ख’ रचनात्मक कार्यम्

 • सङ्केताधारितम् औपचारिकं अथवा अनौपचारिकं पत्रम्
 • सङ्केताधारितः वार्तालापः
 • सङ्केताधारितः लघुकथाः
 • चित्राधारितम् वर्णनम्
 • अनुच्छेद लेखनम्

खण्डः ‘ग’ अनुप्रयुक्त-व्याकरणम्

 • Chapter 1 संस्कृतवर्णमाला उच्चारणस्थानानि च
 • Chapter 2 सन्धि: प्रक्रणम् -स्वरसन्धि:
 • Chapter 3 व्यञ्जनसन्धि:
 • Chapter 4 विसर्गसंधिः
 • Chapter 5 अजन्तशब्दा: ,हलन्तशब्दा: ,सर्वनामशब्दा: ,संख्यावाचकशब्दा:
 • Chapter 6 वर्तमानकालः
 • Chapter 7 भूतकालः
 • Chapter 8 भविष्यतकालः
 • Chapter 9 लोट् लकारः
 • Chapter 10 विधिलिङ  लकारः
 • Chapter 11 कारक प्रयोगाः
 • Chapter 12 करण कारक प्रयोगाः
 • Chapter 13 सम्प्रदान कारक प्रयोगाः
 • Chapter 14 आपदान कारक प्रयोगाः
 • Chapter 15 सम्बन्ध कारक प्रयोगाः
 • Chapter 16 अधिकरण कारक प्रयोगाः
 • Chapter 17 तुमुन् ,कत्वा ,लयप् प्रत्ययानां प्रयोगाः
 • Chapter 18 क्त क्तवतु प्रत्ययोः प्रयोगाः
 • Chapter 19 शतृ शानच्  प्रत्ययोः प्रयोगाः

The Complete Educational Website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *